اعضاء دهیاری جامخانه

اعضاء دهیاری جامخانه

  مسئول فنی و مدیر داخلی : آقای مهندس مهدی بالوئی   مهندس مهدی بالوئی جامخانه شرح وظایف :  مدیریت مسایل فنی و عمرانی  مدیریت طرح هادی روستا  برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادهای پیمانکاران عمرانی  مدیریت...