آرامگاه امامزاده عبدالله (ع) و گلزار شهدای جامخانه

آرامگاه امامزاده عبدالله (ع) و گلزار شهدای جامخانه

معرفی برخی او را عبدالله طالب برادر کوچکتر سید احمد مدفون درهمین روستا می دانند که دراین صورت احتمال قوی داده می شود که مدفون دراین بقعه، سید عبدالله ابوطالب بن محمدالشعرانی بن علی بن حسین بن محمد بن عبیدالله الأمیر...