شرح وظایف دهیاری

شرح وظایف دهیاری

شرح وظایف دهیاری ها ماده 10 – وظایف تفصیلی دهیار و دهیاری جهت اداره و حفظ توسعه پایدار روستا بر اساس قانون شوراها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است : 1- بهبود وضع زیست محیطی روستا 2- کمک به شورا در خصوص...