«لا ینال شفاعتی من اخر الصلوه بعد وقتها»

کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت) به شفاعت من نخواهدرسید. حضرت محمد (ص)

این خبر را به اشتراک بگذارید :