در جلسه مدیریت پسماند جامخانه که با حضور دهیار ، مسئول خدمات روستائی دهیاری ، آقای حسین قنبری زاده و آقای حسین بازاری در دفتر دهیاری جامخانه برگزار شد مقرر گردید:

  1. سازمان مدیریت پسماند جامخانه با نظارت دهیاری تشکیل گردد.
  2. چارت سازمانی و مقرراتی برای سازمان مدیریت پسماند در اسرع وقت تهیه گردد.
  3.  آموزش و اطلاع رسانی لازم و اولیه در اسرع وقت و با حمایت کامل دهیاری توسط سازمان مدیریت پسماند صورت گیرد.
  4. جلسه بعدی با هماهنگی اعضاء در نزدیکترین زمان ممکن برگزار گردد.

با تشکر از مجری طرح سبز آقای حسین قنبری زاده

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :