مسئول فنی و مدیر داخلی : آقای مهندس مهدی بالوئی

 

مهندس مهدی بالوئی جامخانه

شرح وظایف : 

 1. مدیریت مسایل فنی و عمرانی 
 2. مدیریت طرح هادی روستا 
 3. برگزاری مناقصات و انعقاد قراردادهای پیمانکاران عمرانی 
 4. مدیریت جلسات روستایی و شهرستانی

 

مسئول مالی اداری و کارپردازی : آقای مسعود باقری 

 

آقای مسعود باقری

 

شرح وظایف :   

 

 1. مدیریت مسایل مالی و تنظیم برنامه بوجه سالانه 
 2. مدیریت قراردادهای پرسنل و پیمانکاران 
 3. مدیریت بخش اداری 
 4. کارپردازی 
 5. بایگانی اسناد 

 

مسئول خدمات روستائی : آقای نور علی خادمی

آقای نور علی خادمی

شرح وظایف : 

 1. مدیریت خدمات روستائی  
 2.  همکاری با ادارات آب ، برق ، گاز و مخابرات جهت خدمت رسانی 
 3. همکاری با روابط عمومی 
 4. تهیه و ارائه گزارشات 

 

مسئول فرهنگی ، اجتماعی و روابط عمومی : آقای علیرضا بازاری

آقای علیرضا بازاری

آقای علیرضا بازاری

شرح وظایف :

 1. مدیریت امور فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی 
 2.  مدیریت روابط عمومی 
 3. وصول مطالبات 
 4. بایگانی اسناد و مدارک 

آقای بابا بازاری :

 

 1. مدیریت سوخت
 2. تهیه گزارشات و وصول عوارض
 3. صدور و توزیع قبوض زباله

 

 

آقای میثم عبادی :

میثم عبادی جامخانه

 1. نیروی تاسیسات 
 2. رابط دهیاری با اداره بهزیستی شهرستان
 3. رابط دهیاری با کمیته امداد امام خمینی 
 4. مسئول انتقال و پیگیری مکاتبات

 

نیروهای خدماتی دهیاری :  

آقای مهران باقری : راننده بیل بکهو

آقای ایوب جوشن بره 

آقای حسین براری 

          و  آقای محمد بازاری 

این خبر را به اشتراک بگذارید :