اعضاء شورای کشاورزی جامخانه 

آقایان : 

       ۱ . محمد احمد زاده 

        ۲ . علیرضا شعبانی 

                 ۳ . مسلم ( خلیل ) باقری 

          ۴ . حسینعلی بالوئی 

۵ . علی باقری 

آیین نامه شوراهای کشاورزی کشور

‌آیین‌نامه شوراهای کشاورزی کشور
مصوب ۱۳۵۸٫۰۲٫۲۳
‌ماده ۱ – بر اساس قانون تشکیل شوراهای کشاورزی مصوب ۱۳۵۸٫۱٫۱۴ شورای انقلاب شورای
کشاورزی شهرستان طبق این آیین‌نامه برای مدت‌نامحدود تشکیل می‌شود.
‌ماده ۲ – شورا دارای شخصیت حقوقی است.
‌ماده ۳ – هدف از تشکیل شوراهای کشاورزی، حداکثر استفاده از همکاری و نظرات
کشاورزان و دامپروران و صاحبان واحدهای تولیدی و صنایع‌کشاورزی و دامی در بهبود و
افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و دامی و تبدیل و بازاریابی محصولات مذکور و
تقلیل ضایعات و رفع‌مشکلات آنان می‌باشد.
‌ماده ۴ – اهم وظایف شوراهای کشاورزی برای نیل به هدفهای فوق به شرح زیر می‌باشد:
‌الف – بررسی و اظهار نظر نسبت به موارد زیر و ارائه پیشنهادات به سازمانها و
شرکتهای دولتی و مؤسسات خصوصی مربوط:
۱ – طرق و وسایل توسعه و پیشرفت و بهبود وضع کشاورزی و دامداری در منطقه با توجه
به شرایط اقلیمی و نیروی انسانی و سایر امکانات.
۲ – طرق و وسایل جذب نیروی انسانی لازم و کافی در کشاورزی و دامداری به منظور
جلوگیری از مهاجرت روستاییان و دامداران.
۳ – طرق و وسایل تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در امور کشاورزی و دامداری.
۴ – تشویق روستاییان به اتخاذ روشهای جدید برای تولید هر چه بیشتر و علاقمند کردن
آنها به زندگی در روستا و اشتغال به امور کشاورزی و دامداری.
۵ – تشویق و ارشاد روستاییان به ایجاد و نگهداری تأسیسات عمومی مورد لزوم روستاها
از قبیل مدرسه – حمام – مسجد – درمانگاه – راه‌های‌روستایی و تأسیسات آب و برق و
نظایر آنها.
۶ – تشویق کشاورزان برای استفاده و به کاربردن کودهای شیمیایی – بذر و نهال و
دامهای اصلاح شده و مبارزه با آفات نباتی و حیوانی.
۷ – تشویق کشاورزان به مکانیزه کردن کشاورزی منطقه و استفاده از وسایل مکانیزه در
تولیدات کشاورزی و دامی و تشویق بخش خصوصی برای ایجاد‌سرویسهای خدمات مکانیزاسیون
کشاورزی.
۸ – تعیین طرق تثبیت بهای محصولات کشاورزی و دامی منطقه (‌با رعایت هزینه تولید و
بر اساس قانون عرضه و تقاضا) و همچنین پیشنهاد ترتیب‌ایجاد بازار مطمئن و سالم
برای محصولات مذکور بدون مداخله عوامل واسطه به نحوی که منافع و مصالح تولید کننده
و مصرف کننده را در حداکثر‌امکان تأمین نماید.
۹ – تعیین راه‌های جلوگیری از ضایعات به منظور تقلیل خسارات به حداقل ممکن و آشنا
کردن روستاییان و تولیدکنندگان به نحوه بسته‌بندی‌محصولات و استاندارد کردن آنها.
۱۰ – تعیین طرق حمایت صنفی از تولیدکنندگان داخلی و اظهار نظر مشورتی در مورد
واردات محصولات کشاورزی و دامی و سعی در متشکل کردن‌تولیدکنندگان محصولات عمده
منطقه.
۱۱ – تأمین آب برای امور کشاورزی و دامداری و همچنین مصارف خانگی روستانشینان.
۱۲ – ارشاد و راهنمایی مردم به حفظ و حراست منابع طبیعی کشور و بهبود محیط زیست
۱۳ – جلب همکاری و تشویق کشاورزان و دامداران برای شرکت در تشکیل نمایشگاه‌های
کشاورزی منطقه‌ای و سرتاسری کشور.
ب – سعی در ایجاد تفاهم و اخوت بین روستاییان و کشاورزان و دامپروران منطقه به
نحوی که موجبات تعاون و همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر در‌جهت بهبود وضع کار و
زندگی آنان فراهم آید.
ج – همکاری و معاضدت لازم و کافی با مأمورین محلی خصوصاً مأمورین وزارت کشاورزی و
عمران روستایی در اجرای وظایف و تکالیف آنان.
‌د – اعلام نظر مشورتی در مورد توزیع و اعطای وامها و اعتبارات کشاورزی و دامداری
و عمرانی به بانکهای تخصصی دولتی و نیز سعی در ایجاد‌مؤسسات اعتباری اسلامی برای
اعطاء وام و اعتبار به اعضای شوراهای کشاورزی در منطقه.
ه – سعی در رفع و حل اختلافات و دعاوی احتمالی صنفی اعضای شوراهای کشاورزی با
یکدیگر از طریق کدخدامنشی و یا با قبول حکمیت.
‌و – همکاری در امر سوادآموزی روستاییان و معاضدت با مسئولان مربوط.
‌ز – ارائه پیشنهادات مربوط به اصلاح قوانین و مقررات موجود در خصوص کشاورزی و یا
پیشنهاد لوایح و تصویبنامه‌های ضروری در جهت بهبود و‌پیشرفت امور کشاورزی و عمران
روستاها به وزارت کشاورزی و عمران روستایی.
ح – سعی در پیش‌بینی میزان زاید بر احتیاج محلی محصولات تضمین شده و برآورد اعتبار
لازم و اعلام آن به مؤسسات دولتی مربوط.
‌ماده ۵ – شورا دارای ارکان زیر است:
‌الف – مجمع عمومی
ب – هیأت مدیره
ج – شورای عالی سالانه
‌ماده ۶ – شرایط عضویت – کلیه شخصیتهای حقیقی و حقوقی که تولید کننده محصولات
کشاورزی و دامی (‌ زراعت – باغداری – درختکاری و‌دامداری – مرغداری – زنبورداری –
تربیت کرم ابریشم – صنایع کشاورزی – پرورش ماهی) می‌باشند و همچنین تحصیلکرده‌های
کشاورزی غیر شاغل‌در سازمانهای دولتی و سایر علاقه‌مندان به امور کشاورزی به تشخیص
هیأت مدیره شورا می‌توانند در شوراهای کشاورزی شهرستان محل فعالیت خود‌به عضویت
درآیند.
‌ماده ۷ – برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب اعضاء و رییس موقت شورای کشاورزی،
مقدمتاً در هر شهرستان کمیسیونی مرکب از فرماندار -‌رئیس اداره کشاورزی و رییس بانک
تعاون کشاورزی شهرستان تشکیل می‌گردد. کمیسیون ۳۰ نفر از کشاورزان و دامداران واجد
شرایط را به عنوان‌هیأت مؤسس انتخاب و برای تشکیل جلسه دعوت می‌نماید. جلسه هیأت
مؤسس به ریاست سنی اعضای حاضر در جلسه تشکیل و از بین خود یا‌اشخاص واجد شرایط
دیگر، تعداد ۷ نفر را به عنوان اعضاء اصلی و ۳ نفر را به عنوان اعضای علی‌البدل
هیأت مدیره موقت انتخاب می‌نماید. اعضای‌اصلی هیأت مدیره در اولین جلسه هیأت رئیسه
موقت خود را به شرح ماده ۱۰ انتخاب می‌نماید.
‌هیأت رئیسه موجودیت شورا را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه کشاورزان و دامداران
شهرستان می‌رساند و نسبت به ثبت نام اعضای واجد شرایط و‌صدور کارت عضویت برای آنان
اقدام خواهد نمود.
‌هیأت رییسه مزبور حداکثر ظرف شش ماه کلیه اعضاء را جهت انتخاب هیأت رییسه جدید به
مجمع عمومی دعوت می‌نماید.
‌ماده ۸ – مجمع عمومی شورای کشاورزی هر شهرستان سالی یک بار با حضور حداقل نصف به
علاوه یک اعضاء تشکیل و رسمیت می‌یابد و‌تصمیمهای مجمع عمومی با اکثریت نسبی آراء
حاضرین در جلسه اتخاذ می‌گردد.
‌در صورتی که شرکت‌کنندگان در مجمع عمومی به حد نصاب مذکور نرسند برای تشکیل جلسه
تجدید دعوت به عمل می‌آید و در این نوبت حضور(۲).(۱) اعضاء برای اتخاذ تصمیم کفایت
می‌نماید. تشکیل جلسات عادی فوق‌العاده به تصویب هیأت رییسه یا دعوت رییس شورا
صورت خواهد‌گرفت.
‌ماده ۹ – وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:
‌الف – بررسی و تصویب گزارش سالیانه هیأت مدیره
ب – انتخاب هیأت مدیره.
ج – تعیین و تصویب برنامه و بودجه سالانه شورا
‌د – رسیدگی به سایر موضوعات که از طرف هیأت رییسه یا وزارت کشاورزی و عمران
روستایی طرح می‌شود.
ه – بررسی و تغییر و اصلاح آیین‌نامه و پیشنهاد آن به وزارت کشاورزی و عمران
روستایی.
‌ماده ۱۰ – هیأت مدیره شورای کشاورزی هر شهرستان مرکب است از هفت نفر اعضاء اصلی و
سه نفر اعضای علی‌البدل. اعضای اصلی در اولین‌جلسه از بین خود رییس و یک نفر نایب
رییس و یک نفر خزانه دار و یک نفر منشی برای مدت ۲ سال انتخاب می‌نمایند. در صورت
استعفاء یا غیبت و‌یا فوت هر یک از اعضاء اصلی یک نفر از اعضای علی‌البدل به دعوت
رییس شورا در جلسات هیأت مدیره شرکت خواهد نمود.
‌جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل ۵ نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت
حداقل چهار رأی معتبر خواهد بود.
‌ماده ۱۱ – هیأت مدیره موظف است حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه بدهد.
‌تبصره – در صورتی که هیأت مدیره بدون عذر موجه ظرف مدت دو ماه متوالی تشکیل جلسه
ندهد خود به خود مستعفی شناخته می‌شوند. رییس‌و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره
می‌توانند با اطلاع رییس کشاورزی و عمران روستایی محل از مجمع عمومی برای انتخاب
هیأت مدیره جدید‌دعوت به عمل آورند. در صورتی که ظرف مدت یک ماه از تاریخ مستعفی
شدن اعضای هیأت مدیره اقدامی از طرف شورا نشود، رییس کشاورزی و‌عمران روستایی محل
مجمع عمومی را رأساً دعوت خواهد نمود.
‌ماده ۱۲ – در صورت فوت یا استعفای یکی از اعضای هیأت مدیره مراتب در اولین جلسه
مجمع عمومی اعلام و نسبت به انتخاب جانشین‌مشارالیه اقدام می‌شود. این انتخاب فقط
برای دوره تصدی هیأت مدیره معتبر خواهد بود.
‌تبصره – سه ماه قبل از پایان دوره عمل، هیأت مدیره شورا موظف است که ترتیب
انتخابات آینده را بدهد.
‌ماده ۱۳ – وظایف هیأت مدیره شورا به قرار زیر است:
‌الف – تعیین میزان حق عضویت.
ب – تهیه بودجه سالانه جهت پیشنهاد به مجمع عمومی.
ج – تهیه آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های کار شورا بر اساس هدف و وظایف شورا و
پیشنهادات دیگر برای طرح در مجامع عمومی و اجرای مصوبات مجامع‌عمومی.
‌د – تهیه گزارش عملیات سالانه جهت پیشنهاد به مجمع عمومی.
‌ماده ۱۴ – وظایف و اختیارات رییس هیأت مدیره به قرار زیر است:
‌الف – اداره کلیه امور شورا طبق این آیین‌نامه و مصوبات جلسات مجمع عمومی.
ب – دعوت برای تشکیل جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و تعیین دستور هر جلسه.
ج – امضای چکهای و اوراق مالی و اسناد و نامه‌ها.
‌د – نمایندگی شورا در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی و در مقابل اشخاص حقیقی و
حقوقی برای اقامه دعوی و مبادرت به کلیه عقود و معاملات‌مجاز به موجب این
آیین‌نامه و مصوبات مجمع عمومی.
‌تبصره ۱ – چکها و اسناد مالی علاوه بر امضاء رییس باید دارای امضاء خزانه‌دار نیز
باشد.
‌تبصره ۲ – در غیبت رییس، کلیه وظایف مشارالیه به عهده نایب رییس خواهد بود.
‌ماده ۱۵ – نظرات و تصمیمهایی که در جهت نیل به هدفهای شورا از طرف مجمع عمومی و
یا هیأت مدیره شورا اتخاذ می‌شود به وسیله رییس‌هیأت مدیره به اداره کشاورزی و
عمران روستایی محل ارسال می‌شود و اداره مزبور در صورتی که اتخاذ تصمیم در مورد
پیشنهادات جزء وظایف و‌اختیاراتش نباشد با اظهار نظر خود جهت اتخاذ تصمیم و اعلام
نتیجه به وزارت کشاورزی و عمران روستایی ارسال می‌دارد.
‌ماده ۱۶ – منابع درآمد شورا عبارت است از:
۱ – حق عضویت اعضاء
۲ – هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
۳ – درآمد خدمات شورا
‌ماده ۱۷ – چنانچه برای حل مسائل کشاورزی مشترک شهرستانهای یک استان ایجاد هماهنگی
و همکاری ضروری باشد به پیشنهاد هر کدام از‌شوراهای کشاورزی شهرستان به دعوت مدیر
کل کشاورزی و عمران روستایی شورای کشاورزی استان هر یک از نمایندگان شوراهای
کشاورزی‌شهرستانها جلسه در مرکز استان تشکیل می‌شود.
‌ماده ۱۸ – شوراهای کشاورزی شهرستانها در صورت تمایل می‌توانند هر دو سال یک بار
با شرکت نمایندگان شورای کشاورزی شهرستانها کنگره‌شورای کشاورزی کشور را در یکی از
مراکز استانها برگزار نمایند.
‌تبصره – وزارت کشاورزی و عمران روستایی لازمه همکاری و تشریک مساعی را در مورد
دعوت و برگداری کنگره به عمل خواهد آورد.
‌ماده ۱۹ – هر گونه تغییر در مفاد این آیین‌نامه به موجب قانون تشکیل شوراهای
کشاورزی با وزیر کشاورزی و عمران روستایی خواهد بود.

گرد آوری : jamkhane.ir 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :